Du er her: Miljø og samfunnsansvar

 

Samfunnsansvar

Offentlige virksomheter bør gå foran og være ansvarlige forbrukere som etterspør miljøvennlige varer, tjenester og bygge- og anlegg som er tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder.

Offentlige oppdragsgiver er forpliktet til å innta visse kontraktsklausuler i kontraktene for å forhindre sosial dumping. I tillegg regulerer regelverket både plikter og muligheter for å hensynta sosiale krav til leverandører og det som anskaffes. Til en viss grad kan det oppstå en plikt for oppdragsgiver til å avvise leverandører som ikke overholder etiske krav innen sin respektive bransje.

 

Det offentlige har et særlig ansvar for å ivareta grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. Regjeringen lanserte i 2007 Handlingsplan for Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser der Regjeringen legger vekt på at offentlig sektor skal ta samfunnsansvar ved å bidra til etisk og sosialt forsvarlig produksjon, handel og forbruk. Dette er i tråd med plikten til å opptre med stor integritet slik at allmennheten har tillitt til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte, jf lov om offentlige anskaffelser § 1.

 

 

Miljøansvar


Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon av varer og tjenester skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor har et særlig ansvar og skal gå foran ved å legge vekt på livssykluskostnader og andre miljømessige konsekvenser ved alle anskaffelser.
 

I handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar fokuserer Regjeringen på at offentlige oppdragsgivere skal anskaffe varer og tjenester som energieffektive, har lavt innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier som gir lite forurensende utslipp. Kravene i miljømerkeordninger skal, så langt som mulig, legges til grunn og leverandører med rutiner og kompetanse som sikrer lav miljøbelastning skal prioriteres. I tillegg legges det stor vekt på samfunnshensyn og universell utforming.
 

 

 

 

 

(Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)