Du er her: Miljø og samfunnsansvar > Korrupsjon

Korrupsjon

Regelverket for offentlige anskaffelser skal blant annet sikre at det offentlige opptrer med stor integritet slik at allmennheten kan ha tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Regelverket er de senere årene styrket og det er innført lovbestemmelser som skal sikre bedre kontroll, revisjon og åpenhet. Etter straffelovens § 276 a – c er både aktiv og passiv korrupsjon straffbart.

Med aktiv korrupsjon menes handlinger som består i å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av vedkommendes stilling, verv eller oppdrag. Passiv korrupsjon foreligger når en person i kraft av stilling, verv eller oppdrag krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en slik fordel.

Korrupsjon utgjør en trussel mot rettsstaten, demokratiet, menneskerettighetene og sosial rettferdighet, og kan også motvirke og hindre økonomisk utvikling samt virke konkurransevridende. Regelverkets krav til kunngjøring i Doffin, kravet til likebehandling og ikke-diskriminering av leverandører, samt bestemmelser om hvordan prosessen skal gjennomføres, sikrer at kontraktene tildeles etter åpen og rettferdig konkurranse. Brudd på regelverkets prosedyrekrav innebærer normalt ikke at korrupsjon har inntruffet, men brudd på reglene er et signal som bør tas på alvor.

Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser
Konkurransetilsynet har laget en informasjonspakke der du får enkle råd om hvordan du kan unngå å bli lurt. Dersom du er oppmerksom på faresignalene i anbudsprosessen er du godt rustet til å redusere risikoen for å betale for mye.

 

 

 

(Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)