Du er her: Miljø og samfunnsansvar > Universell utforming

Universell utforming

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser pålegger innkjøperne å vurdere aspekter ved universell utforming når det offentlige handler varer og tjenester. I LOA § 6 om livssykluskostnader, universell utforming og miljø, heter det: ”Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen”.  Regjeringen har i sin handlingsplan for økt tilgjenglighet for personer med nedsatt funksjonsevne, bestemt at hensynene bak universell utforming skal synliggjøres i anskaffelsesregelverket.

I begrepet "universell utforming" ligger det en ambisjon om at alle produkter, tjenester, bygninger og omgivelser skal planlegges slik at de kan brukes på like vilkår av så mange som overhodet mulig. Dette fordi fysisk tilgengelighet ofte legger grunnlaget for sosial tilgjengelighet og deltagelse i samfunnet.

Universell utforming betegner en vid tilnærming for å oppnå tilgjengelighet for personer med redusert mulighet til å delta.  Dette inkluderer også hensynet til barn, eldre og andre befolkningsgrupper. Universell utforming omfatter planlegging, bygging, drift og forvaltning av bygninger, anlegg og uteområder, tjenesteproduksjon og service, salg av produkter og bruk av elektronisk informasjons- og kommunikasjonsteknologi.  

Det påligger et stort ansvar for alle virksomhetsledere og innkjøpere i offentlig sektor å sørge for at universell utforming blir tilstrekkelig hensyntatt når det offentlige handler varer og tjenester. Både når det gjelder universell utforming, miljø, - og sosial, - og etiske hensyn er det snakk om at offentlig sektor benytter seg av sin innkjøpsmakt for å oppnå en bærekraftig utvikling som sikrer tilgjengelighet i størst mulig grad for alle samfunnsgrupper.

 

 

 

 

(Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)