Du er her: Veileder > Evalueringsmodeller > GRIP-modellen

GRIP-modellen

Verktøyet er en Excel-basert evalueringsmetodikk som i sin tid ble utarbeidet av GRIP senter, og som bygger på Fishbeins poengsystem fra 1963.

 

Metodikk

Metodikken er enkel og brukervennlig. Først må kvalifikasjonskravene, det vil si krav til leverandør, oppfylles. Deretter må eventuelle minimumskrav til leveransen oppfylles. Alle underpunkter vil bli vurdert i sin helhet, og vurdert karakter gis etter en skala fra en til seks (vanligvis med rom for inndeling med en desimal, for eksempel 1 – 2,5 – 4,2 – 5,7 – osv). Konkurransen avgjøres gjennom beste score på tildelingskriteriene sammenholdt med pris.

 

Beregning

Hvert tildelingskriterium tildeles en vekt, og hvert tildelingskriteriums underpunkt vektes internt og vurderes hver for seg. Hvert enkelt underpunkt er angitt med grad av viktighet på en skala fra 1 til 5 (der 5 er viktigst). Graden av viktighet bestemmer hvor stor andel av total vekt for det aktuelle tildelingskriterium som skal gjelde for det konkrete underpunktet.

Det enkelte underpunkt gis karakterer på en skala fra 1 - 6, evaluert i forhold til tilbyders dokumentasjon, der 6 er best.

Hver karakter multipliseres med viktigheten omregnet i %-poeng for hvert enkelt underpunkt, og hver kalkulasjon for alle underpunkter summeres til en delsum. Hver delsum (for hvert tildelingskriterium) summeres til en samlet poengsum.

Til slutt foretas en indeksering, hvor den enkelte tilbudte pris måles mot laveste tilbudte pris, og hver oppnådde poengsum måles mot høyeste oppnådde poengsum. Det skjer dermed ingen tilsløring gjennom at poeng regnes om til kroner eller motsatt, og slik kan pris veies mot poengene, og en endelig tilbudsrangering kalkuleres til en vektet indeks. Fleksibiliteten er ivaretatt gjennom å bruke Excel, hvor alle formler ligger lett tilgjengelig.

Eksempel på Excel-fila for nedlastning og utprøving finner du her.