Du er her: Veileder > Evalueringsmodeller > Påslagsmodell

Påslagsmodellen

 

Tilbyder som, i henhold til tildelingskriteriene, kommer best ut med hensyn på pris sammenholdt med evaluering av kvalitet, er å betrakte som økonomisk mest fordelaktig, og vinner leveransen.

 

Metodikk

Med påslagsmodellen forstås i prinsippet at tilbud som ikke oppnår maksimal karakteruttelling på en på forhånd gitt skala påføres en økning i beregnet indeks (beslutningsgrunnlaget), et påslag. Omvendt, det tilbud som oppnår høyest karakter på de myke tildelingskriteriene får minst "påslag på prisen".

For denne modellen gis ikke pris som tildelingskriterium en egen prosentuell vektsats, men vurderes eksklusivt i forhold til hvilken betydning pris skal ha sett i sammenheng med øvrige tildelingskriterier.