Du er her: Veileder > Regelverk, veiledere og terskelverdier

 

Regelverk og terskelverdierRegelverket for offentlige anskaffelser består av:
 • Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven).
 • Forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) (FOA)
 • Forskrift 12. august 213 nr. 975 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften)

I tillegg gjelder følgende viktige rammer:
 • Forskrift 15. november 2002 nr. 1288 om klagenemnd for offentlige anskaffelser
 • Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Regelverket skal bidra til mer effektiv ressursbruk og økt verdiskapning innen offentlig sektor. Det skal forhindre at det offentlige favoriserer noen leverandører, og skal bidra til utvikling av leverandørene og av det som tilbys på markedet.
I forskriften er det angitt ulike terskelverdier som har betydning for hvilke deler av forskriften som skal gjelde, jf. § 5-3 .


Terskelverdier:
Gjennom EØ-avtalen og WTO-avtalen er Norge internasjonalt forpliktet til å følge bestemte fremgangsmåter ved offentlige anskaffelser over visse verdier. I tillegg har vi nasjonale regler under disse terskelverdiene med større valgfrihet og fleksibilitet ved gjennomføring av innkjøp.

Terskelverdier gjeldende fra 06.04.2018
 • Nasjonal terskelverdi: 1,3 mill.
 • EØS-terskalverdi: 2 mill.

FOA del I

 • Alle kontrakter av verdi mellom 100 000 kr og 1,3 mill. ekskl. mva.
  Prosedyrer: Ingen spesiell, men følge grunnleggende prinsipper og bestemmelser i FOA kap. 7.

FOA del I og II
 • Vare - og tjenestekontrakter av verdi mellom 1,3 mill. og 2 mill. ekskl. mva.
 • Bygge- og anlkeggskontrakter av verdi mellom 1,3 mill. og 51 mill. ekskl. mva.
  Prosedyrer: Åpen- og begrenset tilbudskonkurranse (FOA § 8.)


FOA del I og III
 • Vare- og tjenestekontrakter av verdi over 2 mill. ekskl. mva.
 • Bygge- og anleggskontrakter av verdi over 51 mill. ekskl. mva.
  Prosedyrer:
  - Åpen- og begrenset anbudskonkurranse (FOA § 13-1 (1))
  - Konkurranse med forhandlinger (FOA § 13 (2))
  - Konkurransepreget dialog (FOA § 13 (2))
  - Innovasjonspartnerskap (FOA § 13 (3))

For alltid oppdatert LOA og FOA henvises til Lovdatas hjemmesider.


 

 

 

 (Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net)